Deklaracja dostępności Strony Internetowej

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta, ul. Szpitalna 53 , 33-100 Tarnów

Budynek posiada windę.

Przed budynkiem Domu znajduje się parking dla jego klientów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W Domu nie ma również pętli indukcyjnych, nie ma też tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strony internetowa Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie posiada 4 guziki, znajdujące się na samej górze strony, pozwalające na dostosowanie preferencji dostępności dla odwiedzających; są to:

Dodatkowo:

focus wokół elementów nawigacyjnych(powiększenie elementów nietekstowych i border dla elementów tekstowych)

Strona posiada zamieszczone w kodzie znaczniki ARIA, a także atrybut ‘role’ dla elementów posiadających dodatkowe zastosowanie niże te wynikające z semantyki użytego znacznika.

Wszystkie odnośniki do zewnętrznych stron posiadają odpowiednią adnotacje w znaczniku aria-label.

Wszystkie znaczniki html są sprawdzone pod kątem poprawności struktury oraz domknięcia, by czytniki nie miały problemu z czytaniem kodu. Nagłówki ‘h’ w kodzie html są używane zgodnie z semantyką, tj. h1 - nazwa strony, h2 - główne sekcje - h3 - podsekcje itd.

Powiększenie strony nie skutkuje pojawieniem się paska przesuwania, tekst można powiększyć w przeglądarce, bądź za pomocą guzika.

Elementy nietekstowe posiadają atrybut ‘alt’, gdy jest to potrzebne.

Strona jest przystosowana do przeglądania na różnych urządzeniach, zarówno w pionie jak i w poziomie

Witryna ma zapewniony minimalny kontrast w widoku bez modyfikacji dostępności, jednak większość elementów posiada kontrast o wiele większy, aż do 21:1

Inne informacje i oświadczenia

Witryna jest ciągle udoskonalana pod względem Dostępności Cyfrowej. Błędy zgłaszane przez użytkowników są poprawiane. W planach jest zwiększenie funkcjonalności dostosowania strony: dodanie większej ilości układów kolorystycznych na stronie, ujednolicenie czcionek na żądanie