logo
Dom Pomocy Społecznej
im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów
tel/fax: 14 6888-666, e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
  
 
O nas  
 
 

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przeznaczony jest dla 164 osób - kobiet i mężczyzn. Decyzją Nr 12/2012, pismo znak: WP.III.9423.15.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. Wojewoda Małopolski zmienił decyzję znak: PS.III.9013-15-09, Nr 15/z/2009 z 4 marca 2009 roku zmienioną decyzją Nr 23/2010, znak: WP.III.9013-13-10 z 14 grudnia 2010 roku w ten sposób, iż sentencja decyzji otrzymuje brzmienie: zezwolić Miastu Tarnów na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53, przeznaczonego dla 154 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 10 osób w podeszłym wieku.

W naszym Domu przebywają osoby wymagające całodobowej opieki i pomocy z uwagi na starszy wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność i nie są; w stanie zapewnić sobie samodzielnego życia w &środowisku domowym. Potrzebują; także stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zasady przyjmowania do Domu: sprawdź na stronie MOPS w Tarnowie

Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 126/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa - średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 wynosi 3.830,57 zł. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowej dla osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, dzienna stawka żywieniowa dla osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wynosi 8,22 zł, w tym koszt śniadania - 3,20 zł, koszt obiadu - 5,02 zł.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008-2012 DPS Tarnów