"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

logo Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Srebrne Skronie

Informacje

Stowarzyszenie Srebrne Skronie działa od dnia 16.06.2009 roku Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000330891, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie zostało powołane z inicjatywy grupy aktywnych osób, które na co dzień pracują w Domu Pomocy Społecznej, im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie. Tworzą je specjaliści z dziedzinach takich jak: pomoc społeczna, służba zdrowia, psychologia i pedagogika. Łącząc doświadczenie zawodowe z posiadaną wiedzą na temat problemów z jakimi borykają się osoby starsze, niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym, postanowiliśmy powołać organizację, która będzie wspierać w/w grupy, poprzez integrację i aktywizację społeczną

Główne cele działalności Stowarzyszenia:

  • Wspieranie działalności Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie, ul. Szpitalna 53 w zakresie dostępu do kultury, edukacji, rekreacji, rehabilitacji leczniczej i społecznej, wykraczającym poza statutową działalność Domu.
  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
  • Wspieranie i aktywizowanie społeczności lokalnych w działaniach, których celem jest poprawa warunków życia,edukacja, profilaktyka, promocja aktywnego stylu życia, bez względu na niepełnosprawność i wiek.
  • Pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, dostępie do edukacji i kultury.
  • Działalność na rzecz osób wymagających opieki, pielęgnacji, leczenia, rehabilitacji.
  • Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży i dorosłych.

Działania Stowarzyszenia

W dotychczasowym dorobku możemy się poszczycić organizacją takich przedsięwzięć jak: Konkursy Plastyczne, Dzień Seniora, Andrzejki, Mikołajki, Zabawa Karnawałowa, Walentynki, Pielgrzymki do Sanktuarium w Tuchowie i do Porąbki Uszewskiej, autokarowe wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, Majówki Integracyjno-Sportowe, imprezy plenerowe dla mieszkańców DPS i DDP.
Od 2011 roku współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu "PEAD".
W sierpniu 2012 roku powołaliśmy do życia Klub Seniora "Pod Jesienną Różą", który integruje i aktywizuje lokalną społeczność.
Nasza działalność nie byłaby możliwa bez wsparcia ludzi dobrej woli. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pomoc i życzliwość.
Osoby pragnące wspierać działania naszego stowarzyszenia prosimy o wpłaty na numer konta:

88 1540 1203 2053 4293 1610 0001


Z góry dziękujemy za okazaną pomoc, serce, zainteresowanie i zrozumienie potrzeb ludzi w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i trudnej sytuacji życiowej.